Codi Ètic

1. Defensa d’allò establert en el programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i oberts a tota la població que fixi la candidatura, promovent la coresponsabilitat política de tots i totes.

2. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic, tenint en compte els principis de subsidiarietat i solidaritat. Tots les persones que ocupin càrrecs electes i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives ciutadanes, proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura.

3. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més sempre que es doni un procés de discussió i validació ciutadana.

4. A establir un sou màxim de 2.200 euros com a salari net mensual, incloent dietes, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per exercir les responsabilitats i funcions que suposa el càrrec assumit. El sou serà variable també en funció de les responsabilitats.

5. Renunciar als regals i privilegis que se’ls puguin oferir per la seva condició i que puguin significar un tracte de favor

6. Acceptació de la censura (i revocació, si s’escau) de regidors/es i càrrecs de lliure designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa. Perquè això sigui possible, s’establiran mecanismes de garantia i avaluació de la gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la tasca dels càrrecs públics per tal de garantir una aplicació correcta i honesta d’aquest principi.

7. Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs, davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació amb ànim de lucre, tràfic d’influències, enriquiment injust amb recursos públics o privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics ja sigui per interès propi o per afavorir terceres persones. Així com també en casos d’acusació judicial per delictes de racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets humans o els drets de les persones treballadores.

8. Rendició de comptes de les actuacions dels representats davant de la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics, i oberts a tothom d’àmbit sectorial o de zona (ciutat, barri o districte). La informació es presentarà sempre en un format open data que permeti treballar-la.

9. Fer públiques les seves agendes, per tal de fer visible amb qui es reuneixen i els temes que es tracten.

10. Mantenir un contacte habitual amb col•lectius en situació de vulnerabilitat, garantir l’espai necessari a les seves agendes per atendre’ls i donar respostes a les seves propostes, i tenir presents, a l’hora de prendre decisions, els informes de les persones de l’administració que treballen amb aquests col•lectius.