Programa electoral d’ICV-EUiA de Pineda per a les eleccions municipals

Un cop celebrades les cinc assemblees obertes en les que han participat nombrosos veïns i veïnes de Pineda, ja hem enllestit el programa electoral que presentarem des de la coalició d’ICV-EUiA, encapçalada per en Marcos Ortega, a les pròximes eleccions municipals del 24 de maig.

El programa consta de 5 eixos, els quals es desenvoluparan a continuació.

1) Cultura, esport i ciutadania.

1.1. Cultura.

 • Consell de cultura. Impulsar aquest espai de participació i fer de les entitats culturals les protagonistes. Crear una coordinadora d’entitats amb objectius i un pla de treball compartit.
 • Recolzament i foment de la cultura popular. Implicar a la ciutadania en el desenvolupament cultural. Afavorir i fomentar la cultura comunitària.
 • Can Comas i sala d’exposicions. Treballar perquè aquestes instal·lacions siguin centres neuràlgics de cultura gràcies a una correcta dinamització dels mateixos i amb una programació mensual (xerrades, exposicions, actes, debats… dinamitzats pel Consell de Cultura).
 • Adequació dels equipaments. Tant en recursos com en horaris a les necessitats existents.

1.2. Esport.

 • Jocs escolars. Impulsar els jocs escolars com a eina d’integració i cohesió. Gratuïtat dels mateixos.
 • Elaboració d’un mapa d’equipaments esportius i necessitats.
 • Instal·lacions municipals esportives. Millorar el manteniment de les instal·lacions municipals esportives existents.
 • Instal·lacions esportives al carrer. Cada cop hi ha menys instal·lacions esportives als carrers de Pineda. Volem fer un estudi i construir alguna instal·lació (pista de futbol sala, basquet…).
 • Suport a les entitats esportives. Estudiar les seves necessitats, millorar la relació i la coordinació. Fer un anàlisis de les subvencions esportives.
 • Escola municipal d’esport. Patronat Municipal. Ensenyament d’esports diversos.
 • Regidoria d’Esport. Realitzar campanyes de pedagogia de valors i cursos de formació a entrenadors i monitors.
 • Promoció d’altres esports. A Pineda només hi ha futbol, basquet i patinatge.

1.3. Ciutadania i barris.

 • Crear el defensor del ciutadà. Creiem necessari crear una figura de referència a la que qualsevol veí i veïna del poble pugui dirigir-se per a defensar els seus drets personals. Creació d’una carta de ciutadania (figura que vetlla pel compliment dels drets i defensa al ciutadà) i la possibilitat per a qualsevol ciutadà de presentar una queixa.
 • Pla d’igualtat. Treballarem per crear un pla d’igualtat dirigit pel Consell de Dones. Volem una política municipal que promogui la igualtat de gènere i lluiti contra la violència masclista.
 • Reestructuració del pla de civisme. Replantejar l’ordenança de civisme i el pla de civisme, fomentar la participació de nous actors per les possibles modificacions i potenciar l’educació front la sanció.
 • Pla de migració i intercultural. Creació d’un pla d’inclusió, relació i cooperació per facilitar l’integració social de les persones estrangeres.
 • Recuperar el/la regidor/a de Barri. Assignació d’un/a regidor/a (del govern) de referència a cada barri per resoldre els problemes i queixes dels veïns i veïnes.
 • Crear un espai de trobada per a les AA.VV. i entitats socials. Millorar la relació entre les AA.VV. i la creació d’objectius compartits.

2) Educació, salut i ciutadania.

2.1. Educació

 • Defensa de l’Estat del benestar i el sistema públic d’educació.
 • Reclamar el bon funcionament de les taules de Planificació. Corresponsabilitat entre la Generalitat, l’ajuntament i la comunitat educativa.
 • Manteniment de les ajudes a les escoles bressol.
 • Enfortir la comunitat educativa del municipi. Garantir el bon funcionament del Consell Escolar Municipal i fer el seguiment del projecte educatiu del poble.
 • Pla local de formació permanent. Escoles d’adults, cursos de català i formació en el treball.
 • Combatre el fracàs escolar. Creació d’un pla i programes per la transició escola – treball (PQPI).
 • Mantenir i millorar els equipaments de les escoles de música i dansa.
 • Construcció d’una escola a Poblenou i d’un institut a Pineda.

2.2. Salut

 • Defensa de la Sanitat Pública. Treballar per la millora de la qualitat dels nostres serveis sanitaris (Hospital de Calella, CAP Pineda i CAP Poblenou).
 • Plans de salut. Implicar als agents socials, entitats veïnals, sindicals i esportives en la creació d’un pla de salut, plans educatius, de planificació de l’entorn, de prevenció, etc.
 • Planificació dels serveis. Bona planificació de l’urbanització, els serveis i els equipaments per garantir un desenvolupament humà més saludable i aconseguir entorns sans i segurs.
 • Educació en la salut com a prevenció i benestar.

3) Participació i transparència

3.1. Participació

 • Plens municipals oberts i participatius. La ciutadania i les entitats han de poder preguntar als representants polítics.
 • Iniciativa ciutadana. Possibilitat dels veïns i veïnes per poder portar una pregunta al ple municipal si aconsegueixen un mínim de firmes.
 • Consultes populars. Possibilitat de l’ajuntament per consultar a la ciutadania sobre una determinada actuació o política pública d’àmbit municipal.
 • Audiències públiques. Convocar audiències públiques sobre temes municipals importants. Com a mínim s’ha de garantir una a l’any per explicar els pressupostos municipals. La ciutadania pot participar i fer preguntes sobre el tema que es tracti.
 • Pressupostos participatius. Farem que part del pressupost municipal sigui participatiu perquè el ciutadà pugui decidir quines inversions i despeses són prioritàries.
 • Consells Municipals. Actualment els Consells Municipals no funcionen i no són participatius. La majoria ni es convoquen. Com a mínim han de respectar la normativa i complir els seus objectius. Pensem que són uns bons òrgans de participació però si s’utilitzen correctament. Apostem per la reactivació i l’impuls dels Consells.
 • Participació 2.0. Crear una eina de participació i debat mitjançant la web de l’ajuntament perquè la gent pugui preguntar sobre els temes municipals.
 • Informar als grups polítics sense representació. Sobre la convocatòria dels plens municipals, les actes dels plens i de les junts de govern, dels actes institucionals i locals.

3.2. Transparència

 • Govern Obert. Possibilitat del ciutadà per a consultar les dades que disposa l’administració: la gestió municipal, els pressupostos, el balanç econòmic i social de les actuacions municipals. També la publicació de les retribucions i la dedicació dels regidors i regidores i personal eventual. Publicació de l’agenda de l’alcalde.
 • Codi ètic. La nostra organització tindrà un codi ètic on tractarà els comptes de l’organització, les retribucions dels regidors, la limitació de mandats, la revocació dels càrrecs, declaració dels bens patrimonials dels regidors si estem al govern, cost de la campanya electoral, etc. Totes aquestes dades es publicaran perquè la ciutadania pugui consultar-les. A més, els regidors electes hauran de complir els acords presos a les assemblees: acords polítics, pactes, retribucions, etc.

4) Treball, comerç i turisme

4.1. Treball

 • Centre Innova. Millorar el seu funcionament perquè sigui veritablement un centre neuràlgic de coneixement, innovació i creació d’ocupació.
 • Partides pressupostàries. Ampliar-les per finançar polítiques actives de treball i formació.
 • Crear un fons de l’ajuntament per crear més ocupació, a més dels plans d’ocupació.
 • Establir convenis amb empreses adjudicatàries de licitacions perquè contractin a persones aturades de Pineda.
 • Ajuts a l’emprenedor/a i bonificacions a empreses que contractin a aturats i aturades de Pineda.
 • Potenciar la formació professional dual, els cicles formatius i les empreses de la zona.
 • Polígon industrial. impulsar millores al polígon industrial per facilitar l’accés a noves inversions especialment del nou model de producció (tecnologia i de coneixement).
 • Potenciar la responsabilitat social de les empreses. Dret al treball digne, sostenible i potenciació de l’economia verda.
 • Promoció de l’economia social i cooperativa.

4.2. Comerç

 • Potenciació dels dos eixos comercials. Crear una marca atractiva, itineraris, etc.
 • Mesures econòmiques i fiscals. Amb l’objectiu de recuperar l’activitat comercial dels locals buits situats als eixos comercials.
 • Establir aliances i suport a les associacions de comerç local.
 • Productes de proximitat. Treballarem perquè hi hagi una major presència dels productes de proximitat amb un distintiu local.

4.3. Turisme

 • Oficina de turisme. Modernització de la mateixa, millora de la gestió, ubicació i creació de punts d’informació.
 • Afavorir les sinergies entre el comerç local i el turisme.
 • Ampliació de la temporada turística. Més activitats, trobades, etc.
 • Turisme de qualitat, que convisqui amb els veïns i veïnes, front el turisme de borratxera i de baixa qualitat.
 • Ampliació de places hoteleres. No obstant, aquest creixement ha de ser equilibrat i sostenible.

5) Urbanisme, habitatge i medi ambient

5.1. Urbanisme

 • Plantejament urbanístic. Impulsarem modificacions del plantejament urbanístic per desclassificar sòl urbanitzable, preservar zones agrícoles i espais naturals (especialment la zona dreta de la Vall de la riera).
 • No volem un urbanisme expansiu. El creixement ha de ser sostenible, garantint equipaments, serveis i zones verdes (concretament la zona del pp1). Reduir habitatges i ampliació de les zones verdes i comercials.
 • Accessibilitat. Es portaran a terme reformes perquè totes les voreres del municipi siguin accessibles i tinguin una amplada adequada.
 • Canalització de les aigües pluvials. Estudi i millora.
 • Canvi d’usos del polígon industrial. Per facilitar la implantació de noves empreses.
 • Protegir el petit comerç. Garantir que no s’instal·li cap gran superfície comercial al nucli urbà per protegir així el petit comerç. Les grans superfícies es poden instal·lar a la NII, entre Poblenou i Pineda centre, o zones fora del nucli urbà.
 • Exigirem el manteniment de les ajudes als plans de barri i dels plans d’adequació de les urbanitzacions.
 • Millora del transport públic. Volem crear un circuit ajustat a la realitat i no a la rendibilitat econòmica. Implantar el pla de mobilitat, crear una xarxa de carril bici.

5.2. Habitatge

 • Pla local d’habitatge. Ha d’incloure les necessitats reals i una planificació que s’ajusti a la realitat. Foment del lloguer i l’habitatge social, ajudes i bonificacions en la rehabilitació de l’habitatge per un ús social.
 • Impuls de l’oficina local de l’habitatge. Es tracta de l’òrgan d’executar el pla local d’habitatge amb un servei d’informació, assessorament i mediació.
 • Creació d’un parc públic d’habitatges per emergències socials.
 • Pineda lliure de desnonaments, pel canvi de la llei hipotecària i habitatge social digne. Des de l’ajuntament treballarem i lluitarem perquè l’habitatge sigui un dret. Compliment dels acords presos en el govern, multar als bancs que posseeixin habitatges buits i modificar la llei de plusvàlua, bonificant al 100% tots els habitatges de primera residència.
 • Taula local d’habitatge. Que sigui un espai real de participació i útil per les necessitats derivades de les persones que estan en processos d’execució hipotecària.

5.3. Medi Ambient

 • Protecció del nostre medi natural. Defensa i preservació de la Vall de la riera i compromís en la preservació del nostre medi marí i el litoral.
 • Treballarem per la finalització de la depuradora i per complir els compromisos establerts amb la Generalitat. 1) Els usos terciaris de l’aigua (aprofitar-la per al regadiu). 2) Crear una aula didàctica, una escola d’educació ambiental per a la població sobre el cicle de l’aigua.
 • Bonificació a particulars i empreses sostenibles. Bonificació de taxes, impostos i IBI a particulars i empreses que incorporin una gestió mediambiental sostenible, empreses no contaminants, que promoguin energies renovables i estalvi energètic, creació de llocs de treball en l’economia verda.
 • Impulsarem campanyes de conscienciació a la població local, especialment a les escoles.
 • Fòrum mediambiental. Impuls d’aquest espai per a la participació i la creació d’activitats en aquesta matèria.
 • Potenciarem l’agricultura de proximitat.
 • Normativa mediambiental. Tots els edificis, equipaments i elements municipals han de complir la normativa mediambiental i d’eficiència energètica. Treballar constantment per l’estalvi energètic.